Tel Aviv Pride sees 140,000 participate, including Conchita Wurst
search

Tel Aviv Pride sees 140,000 participate, including Conchita Wurst

Photo by Roni Schutzer/Israel Sun
Photo by Roni Schutzer/Israel Sun
Photo by Roni Schutzer/Israel Sun
Likud Minister of Culture and Sport Miri Regev with a marcher on his T-shirt “Proud/Gay in the Likud, you have a home”. (Photo by Roni Schutzer/Israel Sun)

The 17th Pride Parade held in Tel Aviv on Friday drew crowds of some 140,000 according to the Tel Aviv municipality.

 

Photo by Roni Schutzer/Israel Sun  12-06-2015 FULL CREDIT MUST BE GIVEN   çåáä ìúú ÷øãéè îìà FREELANCE PHOTOGRAPHER SPECIAL %%% APPLY The 17th Pride Parade held in Tel Aviv on Friday drew crowds of some 140,000  according to the Tel Aviv municipality. Tourist participants were expected to number 30,000.  The Pride Parade began in Tel Aviv's Gan Meir with a fair, continue onto the streets of Tel Aviv and ended with a concert by drag queen Conchita Wurst, the Austrian singer who won the 2014 Eurovision.  This year's parade focuses on promoting equal rights to members of the transgender community and accompanied with the slogan: Tel Aviv loves all genders. úì àáéá ðöáòä áöáòé äâàååä òú òùøåú àìôé áðé àãí äâéòå ìäùúúó áîöòã äâàååä ùðòøê äéåí (å') æå äùðä ä-17 áòéø. îæâ äàååéø äðòéí, äúééøéí äøáéí åäàååéøä äçâéâéú äôëå àú äàéøåò ìçååéä ññâåðéú. "öøéê ìäòìåú àú äîåãòåú, ìäòáéø çå÷éí ëãé ùðäéä ùååéí åìà éåöàé ãåôï", äñáéøå áàé äîöòã àú çùéáåúå áòéðéäí. äåîå
Photo by Roni Schutzer/Israel Sun

The Pride Parade began in Tel Aviv’s Gan Meir with a fair, continue onto the streets of Tel Aviv and ended with a concert by drag queen Conchita Wurst, the Austrian singer who won the 2014 Eurovision.

This year’s parade focuses on promoting equal rights to members of the transgender community and accompanied with the slogan: Tel Aviv loves all genders.

 

read more:
comments