Bibi: “Those who seek to hurt us, beware”
search

Bibi: “Those who seek to hurt us, beware”

Gil Yohanan/Ynet/Israel Sun 06-07-2015

Adi Kaplan widow of Captain Tzvi Kaplan lit the remembrance beacon.
Netanyahu in message to Israel's enemies: Those who seek to hurt us, beware
Israel honors Protective Edge fallen in state ceremony on Mount Herzl; President Rivlin warns Palestinians: 'When there is no fire towards Israel - then there will be no fire towards the Gaza Strip'.

òãé ÷ôìï, àìîðúå ùì ñøï öáé (öáé÷ä) ÷ôìï æ"ì, îãìé÷ä àú ðø äæéëøåï 
æåëøéí àú äðåôìéí: áçì÷ú âãåìé äàåîä áäø äøöì áéøåùìéí ðòøê äòøá (éåí á') è÷ñ îîìëúé ìöéåï ùðä ìîáöò öå÷ àéúï, ùáå ðôìå 67 ÷öéðéí åçééìéí åçîéùä àæøçéí. áàéøåò îùúúôéí ðùéà äîãéðä øàåáï (øåáé) øéáìéï, øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå, ùø äáéèçåï îùä (áåâé) éòìåï, äøîèë"ì øá-àìåó âãé àéæð÷åè, ùøéí, çáøé ëðñú åáðé äîùôçåú äùëåìåú
Gil Yohanan/Ynet/Israel Sun 06-07-2015 Adi Kaplan widow of Captain Tzvi Kaplan lit the remembrance beacon. Netanyahu in message to Israel's enemies: Those who seek to hurt us, beware Israel honors Protective Edge fallen in state ceremony on Mount Herzl; President Rivlin warns Palestinians: 'When there is no fire towards Israel - then there will be no fire towards the Gaza Strip'. òãé ÷ôìï, àìîðúå ùì ñøï öáé (öáé÷ä) ÷ôìï æ"ì, îãìé÷ä àú ðø äæéëøåï æåëøéí àú äðåôìéí: áçì÷ú âãåìé äàåîä áäø äøöì áéøåùìéí ðòøê äòøá (éåí á') è÷ñ îîìëúé ìöéåï ùðä ìîáöò öå÷ àéúï, ùáå ðôìå 67 ÷öéðéí åçééìéí åçîéùä àæøçéí. áàéøåò îùúúôéí ðùéà äîãéðä øàåáï (øåáé) øéáìéï, øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå, ùø äáéèçåï îùä (áåâé) éòìåï, äøîèë"ì øá-àìåó âãé àéæð÷åè, ùøéí, çáøé ëðñú åáðé äîùôçåú äùëåìåú
Gil Yohanan/Ynet/Israel Sun 06-07-2015 Netanyahu in message to Israel's enemies: Those who seek to hurt us, beware Israel honors Protective Edge fallen in state ceremony on Mount Herzl; President Rivlin warns Palestinians: 'When there is no fire towards Israel - then there will be no fire towards the Gaza Strip'. æåëøéí àú äðåôìéí: áçì÷ú âãåìé äàåîä áäø äøöì áéøåùìéí ðòøê äòøá (éåí á') è÷ñ îîìëúé ìöéåï ùðä ìîáöò öå÷ àéúï, ùáå ðôìå 67 ÷öéðéí åçééìéí åçîéùä àæøçéí. áàéøåò îùúúôéí ðùéà äîãéðä øàåáï (øåáé) øéáìéï, øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå, ùø äáéèçåï îùä (áåâé) éòìåï, äøîèë"ì øá-àìåó âãé àéæð÷åè, ùøéí, çáøé ëðñú åáðé äîùôçåú äùëåìåú
Gil Yohanan/Ynet/Israel Sun 06-07-2015

Speaking at a ceremony to honour soliders that fell during Israel’s Operation, Protective Edge – Bibi sounded a warning to ‘enemies.’

Israel’s Prime Minister, Benjamin Netanyahu told the state ceremony on Mount Herzl “those who seek to hurt us, beware.”

President Reuven Rivlin warned Palestinians: ‘When there is no fire towards Israel – then there will be no fire towards the Gaza Strip’.

Gil Yohanan/Ynet/Israel Sun 06-07-2015 Adi Kaplan widow of Captain Tzvi Kaplan lit the remembrance beacon. Netanyahu in message to Israel's enemies: Those who seek to hurt us, beware Israel honors Protective Edge fallen in state ceremony on Mount Herzl; President Rivlin warns Palestinians: 'When there is no fire towards Israel - then there will be no fire towards the Gaza Strip'. òãé ÷ôìï, àìîðúå ùì ñøï öáé (öáé÷ä) ÷ôìï æ"ì, îãìé÷ä àú ðø äæéëøåï  æåëøéí àú äðåôìéí: áçì÷ú âãåìé äàåîä áäø äøöì áéøåùìéí ðòøê äòøá (éåí á') è÷ñ îîìëúé ìöéåï ùðä ìîáöò öå÷ àéúï, ùáå ðôìå 67 ÷öéðéí åçééìéí åçîéùä àæøçéí. áàéøåò îùúúôéí ðùéà äîãéðä øàåáï (øåáé) øéáìéï, øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå, ùø äáéèçåï îùä (áåâé) éòìåï, äøîèë"ì øá-àìåó âãé àéæð÷åè, ùøéí, çáøé ëðñú åáðé äîùôçåú äùëåìåú
Gil Yohanan/Ynet/Israel Sun 06-07-2015
Gil Yohanan/Ynet/Israel Sun 06-07-2015 In the wheelchair Lt.Col. Shai SimanTov of the Golani Brigade who was badly wounded in the operation. Netanyahu in message to Israel's enemies: Those who seek to hurt us, beware Israel honors Protective Edge fallen in state ceremony on Mount Herzl; President Rivlin warns Palestinians: 'When there is no fire towards Israel - then there will be no fire towards the Gaza Strip'. îô÷ã âãåã 12 ùì âåìðé áöå÷ àéúï, ùé ñéîï èåá, ùðôöò ÷ùä îàåã áîáöò áëñà äâìâìéí æåëøéí àú äðåôìéí: áçì÷ú âãåìé äàåîä áäø äøöì áéøåùìéí ðòøê äòøá (éåí á') è÷ñ îîìëúé ìöéåï ùðä ìîáöò öå÷ àéúï, ùáå ðôìå 67 ÷öéðéí åçééìéí åçîéùä àæøçéí. áàéøåò îùúúôéí ðùéà äîãéðä øàåáï (øåáé) øéáìéï, øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå, ùø äáéèçåï îùä (áåâé) éòìåï, äøîèë"ì øá-àìåó âãé àéæð÷åè, ùøéí, çáøé ëðñú åáðé äîùôçåú äùëåìåú
Gil Yohanan/Ynet/Israel Sun 
read more:
comments