Bibi marks anniversary of Entebbe operation by visiting late brother’s grave
search

Bibi marks anniversary of Entebbe operation by visiting late brother’s grave

Photo by  Amos Ben Gershom/GPO/Israel Sun 23-06-2015
PLEASE CREDIT Amos Ben Gershom/GPO ONLY

Prime Minister Binyamin Netanyahu visited the gravesite of his brother, Yoni, on Mt. Herzl in Jerusalem on Friday on the 39th anniversary of the famous Entebbe rescue mission.
Yoni Netanyahu was the only Israeli soldier killed during the raid launched by special forces in rescue of over 100 Israeli and Jewish passengers.

øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå åøòééúå ùøä ðúðéäå äùúúôå äòøá áè÷ñ äàæëøä äùðúé ìæëøå ùì ñà''ì éåðé ðúðéäå æ''ì áîìàú 39 ùðéí ìðôéìúå áòú ùôé÷ã òì öååú äôøéöä ùì ìåçîé ñééøú îèë"ì áîáöò ìùçøåø äçèåôéí áàðèáä.
áè÷ñ äàæëøä ùäú÷ééí ááéú äòìîéï äöáàé 'äø äøöì' áéøåùìéí äùúúôå àçéå - òéãå ðúðéäå åîùôçúå, ðùéà äîãéðä øàåáï øéáìéï, éåØø äëðñú çØë éåàì àãìùèééï, ùøéí çØëéí, øàùé îòøëú äáéèçåï åçáøé äîùôçä
Photo by Amos Ben Gershom/GPO/Israel Sun 23-06-2015 PLEASE CREDIT Amos Ben Gershom/GPO ONLY Prime Minister Binyamin Netanyahu visited the gravesite of his brother, Yoni, on Mt. Herzl in Jerusalem on Friday on the 39th anniversary of the famous Entebbe rescue mission. Yoni Netanyahu was the only Israeli soldier killed during the raid launched by special forces in rescue of over 100 Israeli and Jewish passengers. øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå åøòééúå ùøä ðúðéäå äùúúôå äòøá áè÷ñ äàæëøä äùðúé ìæëøå ùì ñà''ì éåðé ðúðéäå æ''ì áîìàú 39 ùðéí ìðôéìúå áòú ùôé÷ã òì öååú äôøéöä ùì ìåçîé ñééøú îèë"ì áîáöò ìùçøåø äçèåôéí áàðèáä. áè÷ñ äàæëøä ùäú÷ééí ááéú äòìîéï äöáàé 'äø äøöì' áéøåùìéí äùúúôå àçéå - òéãå ðúðéäå åîùôçúå, ðùéà äîãéðä øàåáï øéáìéï, éåØø äëðñú çØë éåàì àãìùèééï, ùøéí çØëéí, øàùé îòøëú äáéèçåï åçáøé äîùôçä
Photo by  Amos Ben Gershom/GPO/Israel Sun 23-06-2015 PLEASE CREDIT Amos Ben Gershom/GPO ONLY Prime Minister Binyamin Netanyahu visited the gravesite of his brother, Yoni, on Mt. Herzl in Jerusalem on Friday on the 39th anniversary of the famous Entebbe rescue mission. Yoni Netanyahu was the only Israeli soldier killed during the raid launched by special forces in rescue of over 100 Israeli and Jewish passengers. øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå åøòééúå ùøä ðúðéäå äùúúôå äòøá áè÷ñ äàæëøä äùðúé ìæëøå ùì ñà''ì éåðé ðúðéäå æ''ì áîìàú 39 ùðéí ìðôéìúå áòú ùôé÷ã òì öååú äôøéöä ùì ìåçîé ñééøú îèë"ì áîáöò ìùçøåø äçèåôéí áàðèáä. áè÷ñ äàæëøä ùäú÷ééí ááéú äòìîéï äöáàé 'äø äøöì' áéøåùìéí äùúúôå àçéå - òéãå ðúðéäå åîùôçúå, ðùéà äîãéðä øàåáï øéáìéï, éåØø äëðñú çØë éåàì àãìùèééï, ùøéí çØëéí, øàùé îòøëú äáéèçåï åçáøé äîùôçä
Photo by Amos Ben Gershom/GPO/Israel Sun 23-06-2015

Prime Minister Benjamin Netanyahu has visited the gravesite of his late brother, Lt.-Col Yoni Netanyahu – a lone casualty from the famous Entebbe rescue mission. 

The prime minister visited the site on Mt. Herzl in Jerusalem on Friday, marking the 39th anniversary of the raid.

The daring operation by Israeli special forces in 1976, successfully rescued 102 out of 106 Israeli and Jewish hostages aboard a highjacked plane which was taken to Uganda by Palestinian terrorists.

Yoni was the only Israeli soldier to die in the operation – in which all seven high-jackers and over hundred of Ugandan soldiers were killed.

Photo by  Amos Ben Gershom/GPO/Israel Sun 23-06-2015 PLEASE CREDIT Amos Ben Gershom/GPO ONLY Netanyahu & his brother Ido Prime Minister Binyamin Netanyahu visited the gravesite of his brother, Yoni, on Mt. Herzl in Jerusalem on Friday on the 39th anniversary of the famous Entebbe rescue mission. Yoni Netanyahu was the only Israeli soldier killed during the raid launched by special forces in rescue of over 100 Israeli and Jewish passengers. øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå åøòééúå ùøä ðúðéäå äùúúôå äòøá áè÷ñ äàæëøä äùðúé ìæëøå ùì ñà''ì éåðé ðúðéäå æ''ì áîìàú 39 ùðéí ìðôéìúå áòú ùôé÷ã òì öååú äôøéöä ùì ìåçîé ñééøú îèë"ì áîáöò ìùçøåø äçèåôéí áàðèáä. áè÷ñ äàæëøä ùäú÷ééí ááéú äòìîéï äöáàé 'äø äøöì' áéøåùìéí äùúúôå àçéå - òéãå ðúðéäå åîùôçúå, ðùéà äîãéðä øàåáï øéáìéï, éåØø äëðñú çØë éåàì àãìùèééï, ùøéí çØëéí, øàùé îòøëú äáéèçåï åçáøé äîùôçä
Photo by Amos Ben Gershom/GPO/Israel Sun 23-06-2015
read more:
comments